RSS Feed
سوالات متداول : سوالات مربوط به صدور و تمدید مجوز
چنانچه دارای شماره پرونده از این معاونت می باشید و مجوز دائم یکی از گرایشهای ما را اخذ نموده اید و مدرک تحصیلی شما مطابق با دفترچه راهنما، برای گرایش مورد نظر، مجاز باشد، شما میتوانید در آن گرایش ثبت نام مصاحبه علمی نمایید، ولی چنانچه رشته ی شما برای گرای...